Algemene Voorwaarden Lift a Boat B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Lift a Boat B.V. (hierna: Lift a Boat) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20167035 en is gevestigd aan Kadeweg 39 (3241SE) te Middelharnis.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Afzender en/of Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Lift a Boat.
 3. Afzender: het Bedrijf en/of Consument dat Lift a Boat opdracht geeft tot het vervoeren en/of doen vervoeren van zaken over de weg en/of het Bedrijf en/of Consument waar Lift a Boat zaken ophaalt.
 4. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. CMR: het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van zaken over de weg (CMR), van 19 mei 1956, zoals gewijzigd bij protocol van 5 juli 1978.
 6. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 7. Diensten: het overbrengen van zaken van Afzender en/of Opdrachtgever naar Geadresseerde van de overeengekomen zaken.
 8. Lift a Boat: de vervoerder van zaken ten behoeve van Afzender en/of Opdrachtgever.
 9. Geadresseerde: het Bedrijf dat of de Consument die uit hoofde van de Vervoerovereenkomst recht heeft op aflevering van de zaken door Lift a Boat.
 10. Opdrachtgever: het Bedrijf dat Lift a Boat opdracht geeft tot het vervoeren en/of doen vervoeren van zaken over de weg.
 11. Vervoersovereenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Afzender en/of Opdrachtgever en Lift a Boat waarbij Lift a Boat zich jegens Afzender en/of Opdrachtgever verbindt tot het vervoer van zaken over de weg.
 12. Vrachtbrief: het document opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren waarvan een exemplaar (bewijs van ontvangst) bestemd is voor Afzender en/of Opdrachtgever, een exemplaar (bewijs van aflevering) bestemd is voor Lift a Boat en een exemplaar bestemd is voor Geadresseerde.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Lift a Boat, elke Overeenkomst tussen Lift a Boat en Afzender en/of Opdrachtgever en op elke dienst die door Lift a Boat wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Afzender en/of Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lift a Boat aan Afzender en/of Opdrachtgever aangeven op welke wijze Afzender en/of Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Lift a Boat is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Afzender en/of Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Afzender en/of Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Lift a Boat niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. De CMR, alsmede de artikelen 8:40 - 8:52 BW inzake internationaal vervoer c.q. gecombineerd vervoer over de weg zijn eveneens van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Lift a Boat gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Lift a Boat is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Afzender en/of Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Lift a Boat het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Afzender en/of Opdrachtgever om een voor Lift a Boat gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Afzender en/of Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Lift a Boat zijn in beginsel indicatief en geven Afzender en/of Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afzender en/of Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Lift a Boat heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Lift a Boat te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Lift a Boat heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Lift a Boat is niet gehouden aan een Aanbod indien Afzender en/of Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Afzender en/of Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Lift a Boat wordt aangegaan, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Lift a Boat is verbonden.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Afzenders en/of Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Afzender en/of Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Lift a Boat van Afzender en/of Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Afzender en/of Opdrachtgever als Lift a Boat kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Afzender en/of Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Afzender en/of Opdrachtgever onverlet voor zover Lift a Boat ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Afzender en/of Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Afzender en/of Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Lift a Boat tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Lift a Boat is hierbij leidend.
 5. Zowel Afzender en/of Opdrachtgever als Lift a Boat kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Lift a Boat nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. Het is uitsluitend aan het oordeel van Lift a Boat om te besluiten over verplaatsing van de overeengekomen datum mogelijk is in geval van een te lage waterstand, dit is mede, maar niet uitsluitend afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Opdrachtgever heeft indien de overeengekomen datum niet kan worden verplaatst, heeft Afzender recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. Lift a Boat zal zich inspannen om de overeengekomen opdracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed vervoerder verlangd mag worden. Lift a Boat staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Lift a Boat de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Afzender en/of Opdrachtgever.
 3. De door Afzender en/of Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Lift a Boat aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Lift a Boat heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten zal Lift a Boat de instructies, die Afzender en/of Opdrachtgever aan Lift a Boat geeft, opvolgen. Ook nadat Lift a Boat de zaken in ontvangst heeft genomen, zal Lift a Boat de gegeven instructies opvolgen. Indien het opvolgen van de instructies van Afzender en/of Opdrachtgever leidt tot kosten, is Afzender en/of Opdrachtgever verplicht om de door Lift a Boat gemaakte kosten te vergoeden. Indien het opvolgen van de instructies leidt tot schade, zal Afzender en/of Opdrachtgever alle schade die Lift a Boat lijdt, moeten vergoeden. Het recht tot het geven van instructies vervalt wanneer Geadresseerde de zaken aanneemt of de Geadresseerde van Lift a Boat een schadevergoeding verlangt omdat de zaken niet bij Geadresseerde zijn afgeleverd.
 5. In geval van de aanwezigheid van bijzondere instructies, zal Afzender en/of Opdrachtgever deze instructies aan Lift a Boat vóór de aanvang van het vervoer moeten mededelen, waarna Lift a Boat deze bijzondere instructies uitdrukkelijk dient te aanvaren. De bijzondere instructies dienen, indien voor dit vervoer een Vrachtbrief is afgegeven, daarop zijn vermeld. De enkele vermelding op de vrachtbrief levert te dezer zake geen bewijs op.
 6. In ieder geval zijn er bijzondere risico's verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
  1. het vervoer van de zaken in een onoverdekt voertuig, wanneer dit uitdrukkelijk door Afzender en/of Opdrachtgever met Lift a Boat overeen is gekomen en op de Vrachtbrief is vermeld;
  2. het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking van de zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn;
  3. behandeling, lading, stuwing of lossing van de zaken door Afzender en/of Opdrachtgever, Geadresseerde of andere personen die voor rekening van Afzender en/of Opdrachtgever of Geadresseerde handelen;
  4. de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren;
  5. onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken der colli;
 7. Lift a Boat is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 8. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Lift a Boat Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 9. De uitvoering van de transportopdracht is gebaseerd op de door Afzender en/of Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Lift a Boat aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de zaken wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Afzender en/of Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Lift a Boat of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Lift a Boat recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever.
 10. Lift a Boat zal de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst nemen alsmede het laadvermogen van het voertuig aan Afzender en/of Opdrachtgever mededelen, tenzij aannemelijk is dat Afzender en/of Opdrachtgever daarvan op de hoogte is.
 11. Lift a Boat zal de overeengekomen zaken op de bestemming van Geadresseerde binnen een redelijke termijn afleveren in de staat zoals Lift a Boat de zaken van Afzender en/of Opdrachtgever heeft ontvangen. Indien een termijn van aflevering schriftelijk is overeengekomen, dient de vracht binnen deze termijn afgeleverd te worden.
 12. Lift a Boat dient duidelijk op de door Afzender en/of Opdrachtgever aangeboden Vrachtbrief kenbaar te maken dat zij vervoerder is van de zaken, waarna Lift a Boat de Vrachtbrief dient te ondertekenen en af te geven aan Afzender en/of Opdrachtgever.
 13. Lift a Boat is verplicht bij de inontvangstneming van de zaken de juistheid van de vermelding van het aantal zaken op de Vrachtbrief alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken en hun verpakking te controleren. In geval van afwijking zal Lift a Boat daarvan aantekening maken op de Vrachtbrief. Desbetreffende verplichting bestaat niet indien naar het oordeel van Lift a Boat het vervoer daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd.
 14. Indien Lift a Boat geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de vermeldingen, bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel, te onderzoeken, tekent Lift a Boat in de vrachtbrief met redenen omkleed aan, welke voorbehouden Lift a Boat. Eveneens geeft Lift a Boat de redenen aan voor alle voorbehouden, welke hij maakt ten aanzien van de uiterlijke staat van de goederen en van hun verpakking. Deze voorbehouden verbinden de Afzender niet, indien zij niet uitdrukkelijk in de Vrachtbrief door hem zijn aanvaard (artikel 8 CMR).
 15. Lift a Boat dient de door of namens Afzender en/of Opdrachtgever verrichte belading, stuwing en eventuele overbelading te controleren indien en voorzover de omstandigheden zulks toelaten. Wanneer Lift a Boat van oordeel is dat de belading of stuwing gebrekkig is, is Lift a Boat verplicht dit op de Vrachtbrief te vermelden. Ingeval Lift a Boat niet in staat is of in de gelegenheid is aan zijn controleplicht te voldoen, kan zij daarvan aantekening maken op de Vrachtbrief.
 16. Behoudens ingeval de Afzender uitdrukkelijk aan Vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de Opdrachtgever/Afzender verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De Afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
 17. Lift a Boat dient in geval van nationaal vervoer te beschikken over een communautaire vergunning zoals bedoeld in de Wet wegvervoer zaken (Wwg).
 18. Lift a Boat behoudt zich het recht voor de zaken in of door middel van die vervoersmiddelen te vervoeren, welke Lift a Boat het meest passend acht en de zaken, indien noodzakelijk, op te slaan of te bewaren in die vervoersmiddelen, bergruimten of opslagplaatsen die al dan niet aan Lift a Boat toebehoren.
 19. Lift a Boat behoudt zich het recht voor de te volgen route vrijelijk te bepalen of van een voor Lift a Boat gebruikelijke route af te wijken.
 20. Lift a Boat zal in ieder geval onthouden van het vervoeren van: (i) vuurwapens inclusief munitie, explosieven en werktuigen met explosieve lading of ontstekingsmechanisme, (ii) illegale goederen zoals namaakgoederen en verdovende middelen/drugs, (iii) levende dieren, (iv) antiek, breekbare en/of fragiele kunstschatten, (v) menselijke of dierlijke resten zoals organen of lichaamsdelen, menselijke en dierlijke embryo’s, gecremeerde of opgegraven menselijke resten, (vi) ongemunte edelmetalen: ongemunt goud, zilver en/of andere kostbare edelmetalen, (vii) losse edelstenen en halfedelstenen, (viii) ontanten: wettelijke betaalmiddelen zoals munt en/of papiergeld, (ix) cheques & creditcards: traveller cheques, blanco of geactiveerde creditcards/debitcards, (x) geactiveerde sim cards, (xi) gevaarlijke stoffen die de grens 1000 punten overschrijden.
 21. In het geval Lift a Boat opdracht krijgt tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen, zal dat in beginsel slechts stoffen betreffen die onder de uitzondering vallen. Indien en voor zover gevaarlijke stoffe vervoerd dienen te worden, zullen partijen hierover nadere afspraken maken.
 22. Lift a Boat kan, slechts met volmacht van Afzender en/of Opdrachtgever Overeenkomsten met derden aangaan ten behoeve van de feitelijke uitvoering van het hijsen en lossen van zaken. Uitvoering van desbetreffende werkzaamheden worden te allen tijde verricht door derden waar Lift a Boat in volmacht van Afzender en/of Opdrachtgever een overeenkomst mee heeft gesloten. Lift a Boat is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.

Artikel 7 - Verplichtingen Afzender en/of Opdrachtgever

 1. Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht alle door Lift a Boat verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Dienst en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Vervoersovereenkomst. Bij gebreke waarvan Lift a Boat gerechtigd de uitvoering van de Diensten op te schorten of te beëindigen, doch slechts nadat Lift a Boat Afzender en/of Opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en Afzender en/of Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever.
 2. Lift a Boat is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Afzender en/of Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Lift a Boat verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Lift a Boat voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Vervoersovereenkomst.
 3. Lift a Boat kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Vervoersovereenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Lift a Boat gerechtigd om haar Diensten op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Afzender en/of Opdrachtgever. In geval van gewijzigde omstandigheden dient Afzender en/of Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 1 werkdag nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Lift a Boat.
 4. Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht bij de ter beschikkingstelling van zaken aan Lift a Boat een Vrachtbrief te overhandigen waarin vermeld staat dat deze vervoersvoorwaarden op de gesloten Vervoerovereenkomst van toepassing zijn. De Vrachtbrief kan ook in elektronische vorm worden opgemaakt, conform het tussen partijen overeengekomen formaat en beveiligingsniveau alsmede overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen wijze van verzenden, opslaan en registreren.
 5. Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht de Vrachtbrief conform de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te vullen en zij staat op het ogenblik van de ter beschikkingstelling van de zaken in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Afzender en/of Opdrachtgever dient in ieder geval het gezamenlijk gewicht van de te vervoeren zaken op de Vrachtbrief te vermelden. Indien Lift a Boat dit verlangt is Afzender en/of Opdrachtgever verplicht de Vrachtbrief te ondertekenen. De ondertekening kan worden gedrukt of door een stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen.
 6. Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht de te vervoeren zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van een Vrachtbrief ter beschikking te stellen aan Lift a Boat. Bij gebreke waarvan Lift a Boat zonder enige ingebrekestelling gerechtigd is haar Diensten op te schorten of te beëindigen, doch slechts nadat Lift a Boat Afzender en/of Opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en Afzender en/of Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht de schade van Lift a Boat te vergoeden die deze lijdt doordat de overeengekomen zaken, door welke oorzaak dan ook, niet op de overeengekomen plaats, tijd, wijze en vergezeld van een Vrachtbrief ter beschikking zijn gesteld.
 7. Afzender en/of Opdrachtgever biedt op de juiste wijze geïdentificeerde en verpakte zaken voor vervoer aan zodanig, dat zij in normale omstandigheden tot het einde van het vervoer leesbaar zullen blijven. Lift a Boat is gerechtigd te onderzoeken of Afzender en/of Opdrachtgever verstrekte opgaven juist en volledig zijn.
 8. Afzender en/of Opdrachtgever stelt geen daden of instructies die tot niet-naleving van wettelijke en reglementaire voorschriften kan leiden.
 9. Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor belading, stuwing of lossing van de zaken, waarbij Afzender en/of Opdrachtgever de daartoe benodigde middelen, materialen en/of hulppersonen ter beschikking dient te stellen. Bij gebreke van voorgenoemde zaken of in het geval er sprake is van gebrekkige zaken ten gevolge waarvan Lift a Boat schade lijdt, dient Afzender en/of Opdrachtgever Lift a Boat schadeloos te stellen voor alle door Lift a Boat geleden directe- en gevolgschade. Lift a Boat is gerechtigd de Vervoersovereenkomst op te zeggen wanneer de belading en/of de stuwing gebrekkig is of wanneer er sprake is overbelading. Lift a Boat dient Afzender en/of Opdrachtgever wel eerst in de gelegenheid te stellen het gebrek of de overbelading ongedaan te maken. Het in- en uitladen van de zaken geschiedt geheel voor rekening van Afzender en/of Opdrachtgever.
 10. Afzender en/of Opdrachtgever is jegens Lift a Boat aansprakelijk voor de schade aan personen, materiaal of aan andere zaken en de kosten, welke voortspruiten uit de gebrekkige verpakking van de zaken, tenzij de gebrekkigheid zichtbaar of aan de vervoerder bekend was op het ogenblik van de inontvangstneming en Lift a Boat te dien aanzien geen voorbehouden heeft gemaakt (artikel 10 CMR).
 11. Lift a Boat heeft geen enkele verplichting om zorg te dragen voor de cargoverzekering van de zaken. De Afzender en/of Opdrachtgever en/of Geadresseerde dient zelf voor een cargoverzekering te zorgen. Enkel op expliciete aanvraag van de Afzender en/of Opdrachtgever onderzoekt Lift a Boat de mogelijkheid tot cargoverzekering. Na expliciet schriftelijk akkoord van de Afzender en/of Opdrachtgever met de verschuldigde bijkomende premie en/of transportprijs, kan het bijzonder belang en/of bijzondere waarde van de zaken opgenomen worden op de Vrachtbrief.

Artikel 8 - Schade aan zaken bij aflevering

 1. Het aannemen door Geadresseerde van zaken zonder op- of aanmerkingen op de Vrachtbrief geldt als bewijs dat de zaken in dezelfde staat zijn afgeleverd als waarin Lift a Boat deze zaken ontving. Dit geldt ook indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door Lift a Boat worden afgeleverd en Geadresseerde hier geen opmerking van heeft gemaakt op de Vrachtbrief.
 2. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en Geadresseerde niet binnen één week na aflevering van de zaken hiervan een schriftelijke mededeling aan Lift a Boat heeft gedaan, wordt Lift a Boat eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als de staat waarin Lift a Boat de zaken van Afzender en/of Opdrachtgever ontving.
 3. Voorgaande is voor internationaal vervoer tevens bepaald in artikel 30 CMR.
 4. Indien de zaken niet binnen een redelijke of overeengekomen termijn worden afgeleverd zonder dat Geadresseerde binnen één week na aflevering van de zaken een schriftelijke mededeling heeft gedaan waarin is aangegeven dat de zaken niet binnen die termijn zijn afgeleverd, wordt Lift a Boat geacht de zaken binnen die termijn te hebben afgeleverd.
 5. In geval van internationaal vervoer is schadevergoeding slechts verschulding bij vertraging in de aflevering, indien binnen een termijn van 21 dagen nadat de zaken ter beschikking van de Geadresseerde zijn gesteld, een schriftelijk voorbehoud ter kennis van Lift a Boat is gebracht (artikel 30 lid 3 CMR).

Artikel 9 - Rembourszendingen

 1. Indien overeengekomen, kunnen zaken kunnen met rembours belast worden. In ieder geval mag de rembours niet hoger zijn dan de factuurwaarde van de overeengekomen zaken. Lift a Boat zal de zaken slechts afleveren tegen een voorafgaande betaling van het rembours door Geadresseerde in contact geld, tenzij Afzender en/of Opdrachtgever Lift a Boat heeft gemachtigd een andere wijze van betaling te accepteren. Geadresseerde, die ten tijde van de aflevering weet dat een bedrag als rembours op de zaken drukt, is verplicht dit bedrag aan Lift a Boat te voldoen.
 2. In het geval bij aankomst van de zaken op de locatie van Geadresseerde blijkt dat Geadresseerde niet voldoet aan de door Afzender en/of Opdrachtgever aan Lift a Boat voorgeschreven betalingswijze, zal Lift a Boat Afzender en/of Opdrachtgever voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever om nadere instructies vragen die Lift a Boat dient op te volgen, voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Lift a Boat is gerechtigd een eventuele kostenvergoeding en redelijke beloning van Afzender en/of Opdrachtgever te verlangen.
 3. Indien Afzender en/of Opdrachtgever een instructie geeft dat, in afwijking van een eerder gegeven betalingsinstructie, de zaken toch door Lift a Boat dienen te worden afgeleverd, dient Afzender en/of Opdrachtgever deze nadere instructies schriftelijk aan Lift a Boat te geven. Bij gebreke waarvan Lift a Boat gerechtigd is om de overeengekomen zaken voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever op te slaan.
 4. Lift a Boat zal de remboursgelden van de zending onverwijld doch in ieder geval binnen twee weken na de dag waarop de zaken bij Geadresseerde zijn afgeleverd aan Afzender en/of Opdrachtgever afdragen op de door partijen overeengekomen wijze.
 5. Indien Lift a Boat zaken zonder voorafgaande inning van het rembours aan Geadresseerde aflevert, is Lift a Boat verplicht aan Afzender en/of Opdrachtgever de schade ten hoogste tot het bedrag van het rembours te vergoeden, tenzij zij bewijst dat Lift a Boat of door hem inschakelde derden hier niet schuldig aan was. Deze verplichting laat het recht van Lift a Boat op verhaal tegen Geadresseerde onverlet. Voorgaande is voor internationaal vervoer tevens bepaald in artikel 21 CMR.
 6. Alle vorderingen tegen Lift a Boat uit hoofde van een remboursbeding verjaren door verloop van een jaar, te rekenen met de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

Artikel 10 - Verhindering Lift a Boat na inontvangstneming zaken van Afzender en/of Opdrachtgever

 1. Wanneer het vervoer redelijkerwijs niet of niet binnen een redelijke termijn kan worden aangevangen, voortgezet of voltooid, nadat Lift a Boat de zaken, in ontvangst heeft genomen, zal Lift a Boat dit tijdig aan Afzender en/of Opdrachtgever mededelen. Lift a Boat en Afzender en/of Opdrachtgever hebben alsdan de bevoegdheid de overeenkomst met een schriftelijke mededeling te beëindigen. De overeenkomst eindigt op het moment dat de andere partij de mededeling heeft ontvangen. Lift a Boat is dan niet verplicht zorg te dragen voor het verdere vervoer naar de bestemmingsplaats en is bevoegd de zaken te lossen en op te slaan op een daartoe geschikte plaats, waarna Afzender en/of Opdrachtgever is bevoegd de zaken tot zich te nemen.
 2. De in verband met de opzegging met betrekking tot de zaken gemaakte kosten komen, onder voorbehoud van het volgende lid, ten laste van Afzender en/of Opdrachtgever. Behoudens overmacht is Lift a Boat verplicht Afzender en/of Opdrachtgever de schade te vergoeden, die deze door de opzegging van de overeenkomst heeft geleden.

Artikel 11 - Verhinderde omstandigheden na aankomst zaken

 1. Indien na aankomst van de zaken op de overeengekomen bestemming zich omstandigheden voordoen die de aflevering vertragen, zal Lift a Boat instructies vragen aan Afzender en/of Opdrachtgever. Indien Geadresseerde de zaken weigert in ontvangst te nemen, is Afzender en/of Opdrachtgever gerechtigd om daarover te beschikken zonder verplicht te zijn het eerste exemplaar van de Vrachtbrief te tonen.
 2. De Geadresseerde kan, zelfs indien hij de zaken heeft geweigerd, te allen tijde de aflevering daarvan vragen, zoalng Lift a Boat geen andersluidende instructies van Afzender en/of Opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. In geval van weigering van de zaken door de Geadresseerde blijft de vrachtprijs onverminderd verschuldigd door Afzender en/of Opdrachtgever.

Artikel 12 - Opslag van zaken bij niet-inontvangstneming Geadresseerde

 1. In het geval Geadresseerde niet op komt dagen op het moment dat Lift a Boat de zaken komt afleveren of Geadresseerde de in ontvangst te nemen zaken niet in ontvangst neemt of Geadresseerde weigert voor ontvangt te tekenen, kan Lift a Boat de zaken voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever opslaan op een nader te bepalen plaats of vervoersmiddel, al dan niet van Lift a Boat, waarbij Lift a Boat de zorg van een goed vervoerder in acht neemt.Lift a Boat zal Afzender en/of Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 2. Lift a Boat kan ook tot opslag of stalling van de overeengekomen zaken overgaan, indien het stellen van zekerheid wordt geweigerd, of indien er een geschil ontstaat omtrent het bedrag of de aard van de te stellen zekerheid.
 3. Lift a Boat kan, behalve in geval van beslag, zaken voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever publiekelijk of onderhands verkopen zonder dat daartoe een machtiging van Afzender en/of Opdrachtgever is vereist. Dit evenwel nadat Lift a Boat Afzender en/of Opdrachtgever een aangetekende schriftelijke mededeling heeft gedaan met een kennisgeving van de voorgenomen verkoop en Afzender en/of Opdrachtgever hier na één week niet op heeft gereageerd.
 4. In het geval dat Afzender en/of Opdrachtgever en Lift a Boat overeenkomen dat Lift a Boat voorafgaand aan of tijdens het overeengekomen vervoer, dan wel na afloop van het vervoer, de zaken in opslag zal nemen, zal deze opslag geschieden onder toepasselijkheid van de Algemene Opslagvoorwaarden van Lift a Boat . Afzender en/of Opdrachtgever en Lift a Boat worden in dat geval aangemerkt als bewaargever respectievelijk bewaarnemer. Voorgaangde geldt slechts voor nationaal vervoer.

Artikel 13 - Verloren zaken

 1. Zaken worden voor zowel nationaal als internationaal vervoer als verloren aangemerkt wanneer de zaken binnen 30 dagen na de dag waarop zij ten vervoer aan Lift a Boat werden aangeleverd niet zijn afgeleverd bij Geadresseerde en het niet bekend is waar de zaken zich bevinden. Indien bij internationaal vervoer geen termijn is bedongen, geldt een termijn van 60 dagen na inontvangstneming van de zaken door Lift a Boat op grond van artikel 20 lid 1 CMR.
 2. In het geval verloren zaken alsnog onder de hoede van Lift a Boat zijn gekomen binnen één jaar nadat Lift a Boat een schadevergoeding heeft uitgekeerd aan degene die recht had op aflevering van de zaken, zal Lift a Boat Afzender en/of Opdrachtgever of Geadresseerde hiervan op de hoogte stellen. Afzender en/of Opdrachtgever c.q. Geadresseerde heeft gedurende 30 dagen na ontvangst van deze mededeling het recht tegen verrekening van de door hem ontvangen schadevergoeding alsnog aflevering van de verloren zaken te verlangen.
 3. Hetzelfde geldt, indien Lift a Boat van het niet afleveren geen schadevergoeding heeft uitgekeerd, met dien verstande dat de termijn van één jaar begint met de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de zaken hadden moeten zijn afgeleverd. Wanneer Afzender en/of Opdrachtgever c.q. Geadresseerde van zijn recht geen gebruik maakt, worden de zaken opgeslagen conform hetgeen bepaald is in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Op het moment dat Afzender en/of Opdrachtgever de Vrachtbrief aan Lift a Boat overhandigt, dan wel op het moment dat de zaken van Afzender en/of Opdrachtgever door Lift a Boat in ontvangst zijn genomen, is Afzender en/of Opdrachtgever verplicht de vracht en aan de vracht verbonden kosten te voldoen.
 3. In het geval Lift a Boat een ongefrankeerde zending ontvangt, is Geadresseerde bij de aflevering van de zaken door Lift a Boat verplicht de vracht en aan de vracht verbonden kosten te voldoen. Indien Geadresseerde niet of niet tijdig betaalt, is Afzender en/of Opdrachtgever hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
 4. Indien geen betaling door Geadresseerde plaatsvindt en indien Afzender en/of Opdrachtgever bij een ongefrankeerde vracht op de vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder algehele betaling van de vracht, de vracht niet mag worden afgeleverd, zal Lift a Boat Afzender en/of Opdrachtgever om nadere instructies vragen die Lift a Boat moet opvolgen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen vergoeding van kosten, schade en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan.
 5. De kosten voor de vracht en met de vracht verbonden kosten zijn ook verschuldigd indien de zaken niet, niet volledig, beschadigd of met vertraging op de locatie van Geadresseerde worden afgeleverd.
 6. Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Afzender en/of Opdrachtgever door Lift a Boat ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Partijen kunnen overeenkomen dat Afzender en/of Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Afzender en/of Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 8. Afzender en/of Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Lift a Boat is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 10. Afzender en/of Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Lift a Boat.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Afzender en/of Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Afzender en/of Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 - Incassobeleid

 1. Wanneer Afzender en/of Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Afzender en/of Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Afzender en/of Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Afzender en/of Opdrachtgever in verzuim is, zal Lift a Boat zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Lift a Boat meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Afzender en/of Opdrachtgever.

Artikel 16 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Lift a Boat gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Afzender en/of Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Lift a Boat de betrokkene hierover informeren.
 2. Afzender en/of Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Lift a Boat verwerkt worden. Afzender en/of Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Afzender en/of Opdrachtgever Lift a Boat tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Lift a Boat op grond van de Vervoersovereenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding

 1. Lift a Boat heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Afzender en/of Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Lift a Boat gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Lift a Boat is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Afzender en/of Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Afzender en/of Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Lift a Boat is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Afzender en/of Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Afzender en/of Opdrachtgever verplicht om Lift a Boat te vergoeden voor elk financieel verlies dat Lift a Boat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Afzender en/of Opdrachtgever.

Artikel 18 - Overmacht

 1. Lift a Boat is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Lift a Boat wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Lift a Boat, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afzender en/of Opdrachtgever of diens derden aan Lift a Boat zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Lift a Boat of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Lift a Boat buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Afzender en/of Opdrachtgever worden betaald. Lift a Boat is niet verplicht om Afzender en/of Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 19 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Lift a Boat, is Lift a Boatuitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Afzender en/of Opdrachtgever Lift a Boat binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Lift a Boat deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Lift a Boat in staat is om adequaat te reageren. Zowel Afzender en/of Opdrachtgever als Geadresseerde heeft jegens Lift a Boat het recht aflevering van zaken overeenkomstig de op Lift a Boat rustende verplichtingen te vorderen.
 2. Indien Lift a Boat aansprakelijk is voor het niet afleveren van zaken in de staat waarin zij deze heeft ontvangen, is die aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram, doch slechts ten aanzien van de door Afzender en/of Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Lift a Boat. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. Het aantal kilogrammen waarvan ter berekening van genoemde bedrag wordt uitgegaan, is het op de Vrachtbrief vermelde gewicht van de beschadigde of niet afgeleverde zaken.
 3. Wanneer Lift a Boat zich, na aflevering van de door hem vervoerde zaken, verbindt tot het verder vervoeren van diezelfde zaken, handelt zij daarbij in hoedanigheid van expediteur en is zijn aansprakelijkheid in die hoedanigheid beperkt tot € 3,40 per kilogram van de beschadigde of verloren zaken. Verdere schadevergoeding voor welke schade dan ook is niet verschuldigd.
 4. Indien Lift a Boat aansprakelijk is doordat zij niet heeft kunnen afleveren binnen een redelijke termijn, is die aansprakelijkheid beperkt eenmaal de vracht, doch slechts ten aanzien van de door Afzender en/of Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Lift a Boat. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. Indien Lift a Boat aansprakelijk is doordat zij niet heeft kunnen afleveren binnen een door partijen overeengekomen levertijd, is de vertragingsschade beperkt tot tweemaal de vracht.
 5. Lift a Boat sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Lift a Boat is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Afzender en/of Opdrachtgever vrijwaart Lift a Boat voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Afzender en/of Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Lift a Boat geleverde Diensten, tenzij Afzender en/of Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Lift a Boat.
 7. Lift a Boat is niet aansprakelijk voor de gebrekkigheid van het voertuig of van het materiaal die zij gebruikt wanneer dit door Afzender en/of Opdrachtgever, Geadresseerde of de andere ontvangers ter beschikking is gesteld. Onder materiaal wordt niet begrepen een schip of spoorwagon, waarop het voertuig zich bevindt.
 8. Lift a Boat is, ondanks zijn verplichting tot het binnen een redelijke termijn of anderszins tussen partijen overeengekomen termijn afleveren van zaken in de staat waarin zij deze heeft ontvangen, niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade voor zover dit niet nakomen van Lift a Boat het gevolg is van de bijzondere risico's zoals genoemd in artikel 6 lid 6 van deze algemene voorwaarden.
 9. Wanneer Lift a Boat bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op haar rustende verplichtingen een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer van de genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, tenzij Afzender en/of Opdrachtgever of Geadresseerde bewijst dat het niet geheel of gedeeltelijk nakomen van Lift a Boat niet door een van deze risico’s is veroorzaakt.
 10. Het is het vorige lid benoemde vermoeden gaat niet op wanneer zich een ongewoon groot tekort voordoet, dan wel een ongewoon groot verlies van colli ingeval het vervoer van zaken op verzoek van Afzender en/of Opdrachtgever in een onoverdekt voertuig is vervoerd.
 11. Indien Lift a Boat aansprakelijk is omdat zij een verplichting die op hem rust uit hoofde van de artikelen 8:1115 lid 2 en 8:1118 lid 3 BW dan wel van de artikel 6 lid 13, artikel 10 lid 2, artikel 12 of 13 van deze algemene voorwaarden, niet nakwam, zal een door hem terzake verschuldigde schadevergoeding niet meer bedragen dan wat zij in geval van totaal verlies der betrokken zaken verschuldigd zou kunnen zijn.
 12. Lift a Boat is aansprakelijk conform de bepalingen van het CMR Verdrag voor verlies en schade, toegebracht aan zaken die deel uitmaken van de transportopdracht, veroorzaakt door de schuld van Lift a Boat en/of diens onderaannemer(s).
 13. Lift a Boat staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Lift a Boat verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Lift a Boat vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Lift a Boat binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Lift a Boat.
 15. Voorzover Lift a Boat verhaal zoekt op een derde waarvan Lift a Boat voor de uitvoering van de Vervoersovereenkomst gebruik heeft gemaakt van de diensten van die derde, begint vanaf het moment als bepaald in art. 8:1720 lid 1 BW, een nieuwe termijn van verjaring welke termijn drie maanden beloopt.

Artikel 20 - Retentierecht en pandrecht

 1. Lift a Boat heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die zij in verband met de Vervoerovereenkomst onder zich heeft, tenzij op het tijdstip dat zij de zaken ten vervoer ontving, reden had om te twijfelen aan de bevoegdheid van de Afzender en/of Opdrachtgever om de zaken ten vervoer ter beschikking te stellen.
 2. Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor zij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
 3. Lift a Boat kan haar retentierecht jegens Afzender en/of Opdrachtgever eveneens uitoefenen voor hetgeen Afzender en/of Opdrachtgever haar nog verschuldigd is in verband met voorgaande vervoerovereenkomsten.
 4. Lift a Boat kan zich op haar retentierecht beroepen ten aanzien van de Geadresseerde voor hetgeen zij nog verschuldigd is aan Lift a Boat in verband met de betreffende vervoersovereenkomsten.
 5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een berekening nodig is, is degene die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door haar betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
 6. Alle zaken, documenten en gelden, die Lift a Boat in verband met de Vervoerovereenkomst onder zich heeft, strekken haar tot pand voor alle vorderingen, die zij ten laste van Afzender en/of Opdrachtgever heeft.
 7. Behoudens in de gevallen waarin Afzender en/of Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, haar surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft Lift a Boat nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder gerechtelijke toestemming overeenkomstig art. 3:248 lid 2 BW.

Artikel 21 - Geheimhouding

 1. Lift a Boat en Afzender en/of Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Afzender en/of Opdrachtgever aan Lift a Boat bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Lift a Boat is verkregen.
 2. Indien Lift a Boat op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Lift a Boat zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Lift a Boat niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Afzender en/of Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Lift a Boat en Afzender en/of Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Afzender en/of Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aanLift a Boat verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Lift a Boat zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Afzender en/of Opdrachtgever vrijwaart Lift a Boat van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Afzender en/of Opdrachtgever vrijwaart Lift a Boat voor alle aanspraken van Afzender en/of Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Afzender en/of Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Afzender en/of Opdrachtgever vrijwaart Lift a Boat voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Afzender en/of Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Afzender en/of Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Afzender en/of Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Afzender en/of Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Lift a Boat verstrekt, garandeert Afzender en/of Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23 - Klachten

 1. Indien Afzender en/of Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Lift a Boat of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Afzender en/of Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@liftaboat.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Afzender en/of Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Lift a Boat de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Lift a Boat zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Lift a Boat en Afzender en/of Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Lift a Boat heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Afzender en/of Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Lift a Boat en Afzender en/of Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Middelharnis, 8 februari 2021